Kwaliteit

Wij besteden veel aandacht aan kwaliteit. Kwaliteit zegt iets over de beleving van de zorg, over de professionaliteit van onze medewerkers en het nakomen van gemaakte afspraken. Wij gaan voor goede zorg dichtbij. ‘Goede zorg’ kunnen we verlenen door onze gemotiveerde en gekwalificeerde medewerkers, onze betrokken houding en ons bewust gekozen beperkte werkgebied. Onder kwaliteitszorg verstaan wij ook nog enkele aspecten zoals de zorgevaluatie en verbetering, de klachtenprocedure, de schadeprocedure en vertrouwelijkheid.

Wij hebben een kwaliteitshandboek opgesteld voor onze organisatie. Het doel hiervan is inzicht, en structuur aanbrengen, in de bedrijfsprocessen. Daarnaast heeft dit geholpen in de voorbereiding om het HKZ-certificaat te behalen en te behouden.

De kwaliteit van Parento Thuiszorg wordt onder andere op de volgende manieren bewaakt:

 • Interne audits (toetsing);
 • Cliënttevredenheidsonderzoek;
 • Medewerkertevredenheidsonderzoek;
 • Via een kwaliteitssysteem en kwaliteitshandboek;
 • Externe audits, het behalen en behouden van het kwaliteitscertificaat HKZ;
 • Privacy beleid;
 • Klachtenregeling;
 • Cliëntenraad;
 • Verantwoorde zorg leveren die voldoet aan de kwaliteitsstandaarden van de beroepsgroep waar de zorgverlener is geregistreerd;
 • Registratie in het V&VN-register.
 • Registratie in het BIG-register: alleen BIG-geregistreerde zorgverleners mogen bepaalde voorbehouden handelingen uitvoeren;
 • Bespreken van het zorgplan met cliënten.

 

Clienttevredenheid

Het laatste tevredenheidonderzoek was in 2021. Minimaal iedere twee jaar houdt Parento Thuiszorg een tevredenheidsonderzoek onder haar cliënten naar de door hen ervaren zorg. Zorg in de meest brede zin van het woord want wij hebben onze cliënten gevraagd ons te beoordelen op de volgende onderdelen:

 1. Zorginhoudelijk
 2. De medewerker
 3. Informatievoorziening
 4. Administratie
 5. Bereikbaarheid

 

Kwaliteitsmeting PREM

Binnen het Kwaliteitskader Wijkverpleging hebben de landelijke partijen afgesproken om een instrument te ontwikkelen voor het uitvragen en transparant maken van cliëntervaringen. In 2019 is een eerste verplichte meting uitgevoerd door de aanbieders van Wijkverpleging door middel van de PREM. De PREM bestaat uit een vragenlijst die de ervaring en beleving van cliënten met zorg meet. PREM staat voor Patient Reported Experience Measure. De gemiddelde score in 2022 is een 8,8.

Wij onderschrijven het belang van het meten van de cliënttevredenheid en stimuleren onze cliënten om ons ook op landelijke vergelijkingssites, zoals www.zorgkaartnederland.nl, te beoordelen.

Voor meer informatie, zie hier de samenvatting van dit onderzoek.

 

Clienttevredenheid WLZ

Naast de jaarlijkse PREM meting naar de tevredenheid van de cliënten die onder de zorgverzekeringswet (ZVW) vallen, hebben we ook de tevredenheid van onze WLZ cliënten onderzocht. We zijn trots op de resultaten 2022!

WLZ

Gemiddelde cijfer is een 8,5.

Voor meer informatie, zie hier de samenvatting van dit onderzoek.

 

Uitsluitcriteria

Parento Thuiszorg wil graag iedere verzekerde die voor Parento kiest (integrale) zorg bieden, maar niet ten koste van de kwaliteit of veiligheid. Op basis van de uitsluiting procedure wordt beoordeeld of de cliënt in zorg wordt genomen. Er wordt dus telkens een individuele beoordeling gemaakt. Meer weten over ons uitsluitcriteria? Bekijk hier de procedure. Voor vragen neemt u gerust contact met ons op.

 

Governance Code Zorg, Bestuursreglement en RvC reglement

Parento heeft de bepalingen van de Zorgbrede Governance code geïntegreerd in haar statuten. Dit betekent onder meer dat er een Raad van Commissarissen is die toezicht houdt op de directie van Parent Thuiszorg. Het MT legt verantwoording af over het gevoerde beleid. We hebben de statuten van Parento Thuiszorg aangepast in 2020 in afstemming met de RvC en de cliëntenraad. Daarnaast zijn het bestuursreglement en RvC reglement herzien, zodat alles op elkaar aansluit conform de gelden wet- en regelgeving.  Meer details over de integratie van de code is terug te vinden in onze recent aangepaste statuten. Vragen over ons bestuursreglement en RvC reglement kunt u stellen aan kantoor, te bereiken via info@parento.nl of 0180-396944.

 

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

In februari 2020 heeft de Inspectie ons bezocht. Ze hebben op 15 randvoorwaarden getoetst en Parento voldeed grotendeels aan de randvoorwaarden. Om geheel te voldoen, zijn enkele processen en beleidsdocumenten verbeterd. Op basis van de hertoetsing concludeert de inspectie dat de organisatie de genoemde randvoorwaarden voor veilige en goede zorg voldoende heeft beschreven. Dit verslag is openbaar gemaakt en online te vinden (of bij ons opvraagbaar). De inspectie gaf aan dat Parento tevreden mag zijn en de bedrijfsvoering goed op orde is.